Mental Health+

Mental Health+ е двугодишен проект по програма Erasmus + KA2, който има за цел да създаде насоки за приобщаване на хора с психични проблеми в професионалното образование и обучение (ПОО) в Европа.

IO1: Mental Health+ харта

Ще бъдат проучени най-добрите практики в областта на приобщаването на хора с психични проблеми в областта на професионалното образование и обучение в Европа, като се анализират техните общи черти и подходи. В резултат на това ще бъде създаден списък от минимални изисквания, които организациите работещи в областта на професионалното образование и обучение е необходимо да спазват, за да се смята, че предлагат приобщаващо образование за хора с психични проблеми. Тези изисквания ще бъдат представени в „Mental Health+ харта“.

O2: Инструмент за оценка

Резултатите от изследванията в IO1 ще бъдат използвани като основа за разработването на интерактивен инструмент за оценка на училищата за професионално образование и обучение, който да сравнява техните текущи политики за приобщаване на хора с психични проблеми. Инструментът за оценка ще покаже областите, които имат нужда от подобрение и ще предостави препоръки за това как могат да бъдат адресирани (напр. какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими) като се позовава на създадената по проекта Харта. Организациите, които получат отличен резултат, ще получат знак за качество MH +, който може да се използва за промотиране на техните дейности за приобщаване на хора с психични проблеми.

O3: Профил на уменията "Mental Health+ шампион"

Този продукт ще създаде профил на уменията и ресурсите, които ще подкрепят организациите да развиват ролята "шампион по психично здраве". В рамките на този продукт ще бъдат проведени полеви проучвания сред HR специалисти, ръководители на професионални гимназии и пр, за да се идентифицират специфичните за тази роля нужди от умения, опит, обучения, които ще бъдат представени под формата на формален профил на уменията. Наред с това, ще бъдат предоставени подкрепящи ресурси (ръковоства, инструменти за създаване на услуги и пр), които да подпомогнат професионалните училища в утвърждаването на подобна роля.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ е проект на Erasmus+


Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2019-1-UK01-KA202-062036. Този уебсайт отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.