Последни новини

Трета международна среща,

ноември 2020

Третата международна среща по проекта се проведе на 12 и 13 ноември, 2020 г отново чрез Skype, като осигури на партньорите възможност да дискутират  проектните задачи и предстоящата по тях работа. Сега, когато първата дейност по проекта е приключила и сме по средата в реализирането на втората проектна дейност, основен фокус на срещата беше обсъждането на напредъка по създаването на инструмента за оценка. Разгледахме детайлно всеки въпрос от него, дигиталната платформа, на която се създава и финализирахме неговия дизайн. Дискутирахме също така методологията и насоките за пилотиране, което ще се проведе януари и февруари 2021. Третата проектна дейност е в своята начална фаза, така че през втория ден от срещата разгледахме работния план за нейното реализиране - разработването на профил на уменията "Mental Health+ шампион" - и насоките за предстоящото през януари проучване, което ще ни позволи да определим ключовите умения и опит, необходими за изпълнението на тази роля. За финал дискутирахме дейностите за разпространение на информация за проекта, качеството на изпълнение и неговото управление.

Втора международна среща,

Юни 2020

Втората партньорска среща по проекта се проеведе на 18-ти и 19-ти юни, чрез Skype заради глобалната пандемия, възпрепядстваща пътуванията. Въпреки че се проведе в онлайн формат, срещата беше много продуктивна и даде възможност на партньорите да дискутират напредъка по проекта. Бяха дискутирани резултатите от IO1 и първата версия на Хартата за психично здраве, която ще подпомогне създаването на инструмента за оценка. Разработването на този инструмент също бе обсъдено от партньорите като се разгледа инструментът за оценка, създаден в рамките на проект Gender+ и се търсеха възможностите за неговото адаптиране. Фокусът през втория ден беше върху дейностите за разпространение информация за проекта и качесвтото на неговото изпълнение.Завършена бе работата по упражнението за импакт, стартирано по време на първата партньорска среща, като този път всеки от партньорите имаше по-добро разбиране за проекта и неговите таргет групи.  

Очакваме с нетърпение разработването на всеки един от продуктите по проекта.

Първа среща по проекта, провела се през месец ноември 2019 г. във Валядолид, Испания

Фондация INTRAS бе домакин на началната среща на проекта за психично здраве Mental Health+ , която се проведе във Валядолид на 19 и 20 ноември 2019 г. Партньорите обсъдиха нивото на приобщаване на хора с психични проблеми в страните си, както и възможностите и предизвикателствата пред едно по-широко и приобщаващо обучение. Координаторът, Аspire-igen, ръководи работата по impact+ метод, което помогна на партньорите да разберат ключовите въздействия на проекта, както и да определят показателите за успех. Fundacíon INTRAS представи развитието на IO1 във времето - консорциумът ще проведе настолни проучвания и теренни интервюта, за да идентифицира най-добрите практики и възникващите тенденции в Европа, късаещи приобщаването на хора с психични проблеми. Въз основа на констатациите, партньорите ще разработят Mental Health+ Харта, определяща минималните изисквания, на които дадена организацията трябва да отговаря, за да бъде нейната дейност приобщаваща за хората с психични проблеми. За повече актуална информация следвайте страницата на Mental Health+ във Facebook :https://www.facebook.com/mentalhealthplus/

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ е проект на Erasmus+


Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2019-1-UK01-KA202-062036. Този уебсайт отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.