За нас

Mental Health+ е двугодишен проект по програма Erasmus + KA2, който има за цел да създаде насоки за приобщаването на хора с психични проблеми в професионалното образование и обучение (ПОО) в Европа.Това ще бъде постигнато чрез създаването на инструменти и ресурси за управление и сравнителен анализ, които ще позволят на организациите, в областта на ПОО, да разберат и подобрят подхода си към психичното здраве. Въпреки че в Европа се наблюдава по-голямо приемане на хората с психични проблеми, особено от по-младите поколения, в момента няма официални услуги в рамките на ПОО, които да подкрепят тези обучаеми. В резултат на това, хората с психични проблеми представляват много висок процент сред ранно отпадащите от училище и сред безработните и имат по-висок риск да станат дългосрочно безработни. За да се справи с това, нашият проект ще разработи поредица от инструменти и ресурси, които ще ръководят организациите в областта на ПОО в разработването на приобщаващи услуги, които насърчават благосъстоянието на младите хора, подкрепяйки ги да продължат с образованието, да развият ключови умения за професионална пригодност, да стартират удовлетворяваща кариера и по този начин да окажат влияние върху цялостната им социална инеграция в дългосрочен план.

Като част от дейностите по проекта, проучихме приобщаващите практики в областта на психичното здраве в Европа и създадохме следните продукти.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ е проект на Erasmus+


Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2019-1-UK01-KA202-062036. Този уебсайт отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.