Mental Health+ инструмент за оценка

Инструментът за оценка позволява на образователните организации да оценят до каква степен грижата за психичното здраве присъства в техните настоящи разпоредби спрямо Хартата за приобщаващи практики в областта на психичното здраве в ПОО. Инструментът включва 20 въпроса в три основни области - политики, подходи за преподаване и обучение и комуникация и достъп до информация. Въз основа на Вашите отговори, организацията Ви ще получи отпечатък на психичното здраве - колкото по-нисък е полученият резултат, в толкова по-голяма степен вашата организация е приобщаваща по отношение на психичното здраве. Заедно с получения "отпечатък" ще бъдат посочени и ключови области за подобряване и препоръки как могат да бъдат постигнати.

Отворете инструмента за оценка тук.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ е проект на Erasmus+


Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2019-1-UK01-KA202-062036. Този уебсайт отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.